Kategorier
Nyheter

Enno sjanse å sikre at Førde bli ein triveleg stad i framtida

Av Kjartan Myklebust, Odd Skrede og Lidvin Osland, Førde

Vi har fått uvanleg mange hyggelege tilbakemeldingar, etter vårt innlegg i Firda den 14. august. om revisjon av Førdepakken. Vi takkar alle og kvar og ein for det, og forstår no at Førdepakken kan kome til å snu opp ned på valet til den nye Sunnfjord kommune.

Kategorier
Nyheter

Trafikkflyt – eit mantra for vegvesenet

Av Kjartan Myklebust, Førde

Firda har på nettsida si den 02. sept. eit intervju med Erling Varlid i Statens vegvesen. Her er det mykje å merke seg. Mellom anna det faktum at vegvesenet v/Erling Varlid har invitert seg sjølv til å møte opp i eit formannskapsmøte i Førde kommune, for å legge fram sitt og vevesenet sitt syn, og sine skremslar for vår alternativ trafikkplan for Førde sentrum. Då må ein spørje seg; Er det verkeleg så maktpåliggande for vegvesenet og Erling Varlid å trumfe igjennom ein trafikkplan som vil gjere Førde sentrum til ein trafikkmaskin, og ein mindre gjestmild stad å vere?

Kategorier
Nyheter

Bilbyen Førde – eller sykkelby?

Av Atle Savland, bussjåfør stasjonert i Florø med ein del bybusskøyring i Førde.

Eg har stor sans for byplanane til Lidvin Osland, Odd Skrede og Kjartan Myklebust som vart presentert i Firda laurdag 11. januar.

Når vi ikkje får flytta gjennomgangstrafikken ut av sentrum i nær framtid må vi prøve å få den gjennom sentrum utan å øydeleggje viktige område som indre Øyrane, området ved Førdehuset og Sentrum Sør. Ved å legge E 39 i tunnel sør for Fjellvegen vil vi få eit betre og rolegare miljø i Sentrum Sør og eit parkeringshus her ville verte mindre dominerande enn på utstillingsplassen.

Kategorier
Nyheter

Hallo Jenny

Av Kjartan Myklebust, forfattar, Førde

Tidlegare var du medlem og leiar av Bygningsrådet i Gaular. Eg reknar med at det då på den tida var ein del fokus på (og samtaler om) tettstad-analysar, om korleis ein kunne få til – forbetre – sentrumsmiljø.

Kategorier
Nyheter

Førdepakken og E39

Av Helge Normann Ottesen, Pensjonist, Førde

Det står eit interessant intervju med Oddleiv Apneseth i Firda laurdag 18.07. om hans meining om Førde si utvikling og endring – etter at han var med på å kåre Førde som landets styggaste tettstad i 1988.

Kategorier
Nyheter

Er to tunnelar i Hafstadfjellet i konkurranse med kvarandre?

Av Helge Ottesen, Førde

Både ja og nei. Viss Statens vegvesen hadde kostnadsrekna og teke ei objektiv vurdering av Kjartan Myklebust sitt forslag om tunnel frå Brulandsberget til Reset, ville det vore ein farleg konkurrent til tunnelen heilt frå Myra i Gaular. Den ville kosta langt mindre med halve tunnelengda. Men det ville ikkje Statens vegvesen vere med på, og eliminerte dette forslaget med feilaktig grunngjeving.

Kategorier
Nyheter

Statens vegvesen sitt spleiselag

Av Kjartan Myklebust, Sivilarkitekt, Førde

Statens vegvesen er frustrert over at Førdepakken stadig møter massiv motstand frå Førde sine innbyggarar. Vegvesenet greier altså ikkje å innsjå, at det kanskje er det produktet som dei ynskjer å selje, det kan vere noko gale med.

Kategorier
Nyheter

Trafikkteljarar, vegvesen, politikarar og andre ekspertar

Tankespinn fra ein amatør

Jens Ola Evjensvold

Førdepakken er som ei konfekteske med 20 bitar av ymse slag. I ei konfekteske smakar nokre bitar rett godt, men sjeldan alle. I denne eska smakar nokre av dei store bitane ikkje godt i det heile tatt.

Kategorier
Nyheter

Har svevestøv noko med helsa vår å gjere?

Av Asbjørn Steen, Førde.

Når du er ferdig å lese dette innlegget lurer du vel på om høgremannen har skifta parti, men slik er det nok ikkje. Det er heller ikkje nødvendig. Men det er nødvendig å spørje om vi har nok fokus på helseplager knytt opp mot miljøet vi lever i. Eg vågar å hevde at politikarane og planleggarane av Førdepakken ikkje har gjort jobben sin på dette punktet.

Kategorier
Nyheter

Sykkelbyen Førde som bygger vegar og bruer for auka biltrafikk.

Av Odd Skrede, Førde

I april hadde eg eit innlegg i Firda, der eg gav ros til Erling Varlid for hans profesjonelle framstilling av Førdepakken til bystyret. Eg har vorte spurt av fleire om det var så at eg hadde fått eit anna syn på vegframføringa i Førde. Nei det har eg ikkje. Det var presentasjonen til Erling Varlid eg roste, ikkje konklusjonen han kom med. Den lange tunnellen på E-39 han presenterte som er berekna til ca. 2.2 milliardar i dagens krone, ligg så langt fram i tid at det går truleg mange tiår før denne kan realiserast.